Acreditación de Títulos - Facultade de Química

Acreditación de Títulos

Segundo o Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, que aproba a nova Ordenación das Ensinanzas Universitarias Oficiais, os títulos serán sometidos a un proceso de renovación da súa acreditación. A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia é a encargada de sistematizar o protocolo para a renovación da acreditación, atendendo ao disposto no artigo 27 do R.D. 861/2010, do 2 de xullo de 2010.

 

A continuación recóllese a información mais relevante sobre os procesos de renovación da acreditación das titulacións responsabilidade da Facultade de Química: