Outros documentos do SGIC - Facultade de Química

Impresos e outros documentos do SGIC

PROCESOS ESTRATÉXICOS

► DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE):

• DE-01 P1    Planificación e Desenvolvemento Estratéxico (Índice 04)

- Política y Objetivos de Calidad da Facultade de Química

 

• DE-03 P1    Revisión do Sistema pola Dirección (Índice 04)

- Informes de Revisión pola Dirección

PROCESOS CLAVE

► DOCENCIA (DO):

Xestión de Programas Formativos

• DO-0101 P1    Deseño, Verificación, Modificación e Acreditación das Titulacións Oficiais (Índice 05)

- Autoinformes de renovación de la acreditación

 

• DO-0102 P1    Seguimento e Mellora das Titulacións (Índice 04)

- Informes anuales de seguimento

 

Planificación e Desenvolvemento da Ensinanza

• DO-0201 P1    Planificación e Desenvolvemento da Ensinanza (Índice 04)

- Impreso para o Control da Docencia Práctica de Laboratorio

- Impreso para o Control de Asistencia en Saídas de Estudos

- Impreso para o Control de Exames e Probas de Avaliación

- Formulario de publicación na web da Facultade das datas de revisión de cualificacións

 

• DO-0202 P1    Promoción das Titulacións (Índice 04)

- Plan de Promoción do Centro

- Impreso de Informe sobre Actividades de Promocion das Titulacions

 

• DO-0203 P1    Orientación ao Estudantado (Índice 04)

  • Grao en Química

- Plan de Acción Titorial

- Informe Final do Plan de Acción Titorial

- Impreso de Informe sobre Actividades de Orientacion ao Estudantado

  • Mestrado Universitario en Ciencia y Tecnología de Conservación de Produtos da Pesca

- Plan de Acción Titorial

- Informe Final do Plan de Acción Titorial

 

Información Pública e Rendemento de Contas

• DO-0301 P1    Información Pública e Rendemento de Contas (Índice 04)

- Plan operativo de información pública

PROCESOS SOPORTE (XESTIÓN DOS RECURSOS)

► XESTIÓN DA INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA):

• PA07          Xestión dos Recursos Materiais (Índice 01-03)

- Criterios de selección dos recursos materiais e proveedores