Plan de Acción Titorial - Facultade de Química

Plan de Acción Titorial

O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Química recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do alumnado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

A existencia do PAT supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

Información do PAT - Grao en Química - Curso 2018-2019

Formularios do Plan de Acción Titorial

Documentos incluídos no PAT

________________________________________________________________________________________________________________________

Plan de Acción Titorial (Cursos anteriores)

CURSO 2017-2018

CURSO 2016-2017

CURSO 2015-2016

CURSO 2014-2015

CURSO 2013-2014

CURSO 2012-2013