Procedementos do SGIC - Facultade de Química

Procedementos do SGIC

LISTAXE DE PROCEDEMENTOS EN VIGOR

Listaxe de Procedemento en Vigor (Anexo 1 Manual de Calidade).

Inclúe os procedementos do SGIC aprobados na Xunta de Facultade con data 17/07/2015 previa validación pola Comisión de Garantía de Calidade con data 15/07/2015, os aprobados na Xunta de Facultade con data 05/05/2016 previa validación pola Comisión de Garantía de Calidade con data 25/04/2016 e os aprobados na Xunta de Facultade con data 28/11/2017 previa validación pola Comisión de Garantía de Calidade con data 31/10/2017

 

• Táboa de Conversión de Procedementos (Novembro 2017).

A táboa recolle a correspondencia entre procedementos do Manual de Caliade inicialmente avaliado cos procedementos revisados e mellorados nos anos 2013, 2015, 2016 e 2017 (os actualmente vixentes).

 

PROCESOS ESTRATÉXICOS

► DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE):

DE-01 P1    Planificación e Desenvolvemento Estratéxico (Índice 04).

DE-02 P1    Seguimento e Medición (Índice 04).

- Anexos DE-02 P1

DE-03 P1    Revisión do Sistema pola Dirección (Índice 04).

- Anexos DE-03 P1

► XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC):

MC-02 P1    Xestión de Queixas, Suxestións e Parabens (Índice 04).

- Anexos MC-02 P1

MC-05 P1    Satisfacción das Usuarias e Usuarios (Índice 04).

- Anexos MC-05 P1

 

PROCESOS CLAVE

► XESTIÓN ACADÉMICA (AC):

Planificación da Oferta Académica e Acceso

AC-0104 P1    Accesos e Admisión (Índice 02).

 

Xestión do Alumnado

AC-0201 P1    Matrícula (Índice 02).

 

Xestión de Títulos

AC-0401 P1    Expedición de Títulos Oficiais (Índice 02).

 

► DOCENCIA (DO):

Xestión de Programas Formativos

DO-0101 P1    Deseño, Verificación, Modificación e Acreditación das Titulacións Oficiais (Índice 05).

DO-0102 P1    Seguimento e Mellora das Titulacións (Índice 04).

DO-0103 P1    Suspensión e Extinción dunha Titulación (Índice 04).

 

Planificación e Desenvolvemento da Ensinanza

DO-0201 P1    Planificación e Desenvolvemento da Ensinanza (Índice 05).

   - Anexos DO-0201 P1

DO-0202 P1    Promoción das Titulacións (Índice 04).

   - Anexos DO-0202 P1

DO-0203 P1    Orientación ao Estudantado (Índice 04).

   - Anexos DO-0203 P1

DO-0204 P1    Xestión das Prácticas Académicas Externas (Índice 04).

DO-0205 P1    Xestión da Mobilidade (Índice 04).

 

Información Pública e Rendemento de Contas

DO-0301 P1    Información Pública e Rendemento de Contas (Índice 04).

 

PROCESOS SOPORTE (XESTIÓN DOS RECURSOS)

► XESTIÓN DO PERSOAL (PE):

PE-01 P1          Xestión do PAS (Índice 04).

PE-02 P1          Xestión do Persoal Docente e Investigador - PDI (Índice 04).

- Anexos PE-02 P1

► XESTIÓN DE COMPRAS E AVALIACIÓN DE PROVEDORES (CO):

PA08          Xestión dos Servizos (Índice 01-03).

- Anexos PA08

► XESTIÓN DOCUMENTAL (XD):

XD-01 P1     Control dos Documentos (Índice 01).

- Anexos XD-01 P1

XD-02 P1     Control dos Rexistros (Índice 01).

► XESTIÓN DA INFRAESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALLO (IA):

PA07          Xestión dos Recursos Materiais (Índice 01-03).

- Anexos PA07