Seguimento de Títulos - Facultade de Química

Seguimento de Títulos

Segundo o Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro de 2007, que aproba a nova Ordenación das Ensinanzas Universitarias Oficiais, unha vez verificados, os títulos serán sometidos a un proceso de seguimento ata o momento da súa acreditación (ou da súa suspensión).

 

A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia será a encargada de sistematizar o protocolo para o Seguimento, atendendo ao disposto no artigo 27 do R.D. 861/2010, do 2 de xullo de 2010.

 

A continuación recóllese a información mais relevante sobre o seguimento das titulacións responsabilidade da Facultade de Química: