• T1 – Comunicarse de forma oral e escrita en alo menos unha das linguas oficiais da Universidade.
 • T2 – Comunicarse a nivel básico en inglés no ámbito da Química.
 • T3 – Aprender de xeito autónomo.
 • T4 – Buscar e xestionar información procedente de distintas fontes.
 • T5 – Empregar as tecnoloxías da información e das comunicacións e manexar ferramentas informáticas básicas.
 • T6 – Manexar as matemáticas, incluíndo aspectos tales como análise de erros, estimacións de ordes de magnitude, uso correcto de unidades e modos de presentación de datos.
 • T7 – Aplicar os coñecementos teóricos á práctica.
 • T8 – Traballar en equipo.
 • T9 – Traballar de forma autónoma.
 • T10 – Traballar nun contexto tanto nacional como internacional.
 • T11 – Adaptarse a novas situacións.
 • T12 – Planificar e xestionar axeitadamente o tempo.
 • T13 – Tomar decisións.
 • T14 – Analizar e sintetizar información e obter conclusións.
 • T15 – Avaliar de modo crítico e construtivo a súa contorna e a sí mesmo.
 • T16 – Desenvolver un compromiso ético.
 • T17 – Desenvolver preocupación polos aspectos medioambientais e de xestión da calidade.
 • T18 – Xerar novas ideas e amostrar iniciativa.

Relacionadas co coñecemento

 

 • C1 – Capacitación científico-técnica para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico de Minas e coñecemento das funcións de asesoría, análise, deseño, cálculo, proxecto, construción, mantemento, conservación e explotación.
  • C1.1 – Aspectos principais da terminoloxía química, nomenclatura, conversións e unidades.
  • C1.2 – Tipos de reacción química e as súas principais características asociadas.
  • C1.3 – Fundamentos e ferramentas empregadas na resolución de problemas analíticos e na caracterización de substancias químicas.
  • C1.4 – Características dos diferentes estados da materia e as teorías empregadas para describilos.
  • C1.5 – Principios da Mecánica Cuántica e a súa aplicación na descrición da estrutura e as propiedades de átomos e moléculas.
  • C1.6 – Principios de Termodinámica e as súas aplicacións en Química.
  • C1.7 – Cinética do cambio, incluíndo a catálise e os mecanismos de reacción.
  • C1.8 – Principais técnicas de investigación estrutural, incluíndo a Espectroscopia.
  • C1.9 – Propiedades características dos elementos e os seus compostos, incluíndo as relacións entre grupos e as súas variacións na tabla periódica.
  • C1.10 – Propiedades dos compostos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos e organometálicos.
  • C1.11 – Natureza e comportamento dos grupos funcionais en moléculas orgánicas.
  • C1.12 – Rasgos estruturais dos elementos químicos e os seus compostos, incluíndo a estereoquímica.
  • C1.13 – Principais rutas de síntese en Química Orgánica, incluíndo las interconversións de grupos funcionais e a formación dos enlaces carbono-carbono e carbono-heteroátomo.
  • C1.14 – Relación entre propiedades macroscópicas e propiedades de átomos e moléculas individuais, incluíndo as macromoléculas.
  • C1.15 – Química das moléculas biolóxicas e os seus procesos.
  • C1.16 – Principios e procedementos en Enxeñaría Química.
  • C1.17 – Metroloxía dos procesos químicos, incluíndo a xestión da calidade.
  • C1.18 – Principios de Electroquímica.
 • C2 – Aplicar dito coñecemento e comprensión á resolución de problemas cuantitativos e cualitativos de natureza básica.
 • C3 – Avaliar, interpretar e sintetizar datos e información química.
 • C4 – Recoñecer e implementar boas prácticas científicas de medida e experimentación.
 • C5 – Procesar datos e realizar cálculo computacional relativo a información e datos químicos.
 • C6 – Presentar material e argumentos científicos de maneira oral e escrita a unha audiencia especializada.
 • C7 – Recoñecer e analizar novos problemas w plantexar estratexias para solucionalos.

Relacionadas coa práctica

 

 • P1 – Manexar con seguridade substancias químicas, considerando as súas propiedades físicas e químicas, incluíndo a valoración de calquera risco específico asociado co seu uso.
 • P2 – Realizar procedementos habituais de laboratorio e utilizar a instrumentación en traballo sintético e analítico.
 • P3 – Monitorizar, mediante observación e medida de propiedades físicas e químicas, sucesos ou cambios e documentalos e rexistralos de xeito sistemático e fiable.
 • P4 – Interpretar datos derivados das observacións e medicións do laboratorio en termos do seu significado e relacionalos coa teoría axeitada.
 • P5 – Demostrar habilidades para os cálculos numéricos e a interpretación dos datos experimentais, con especial énfase na precisión e a exactitude.