• CB1 – Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo
 • CB2 – Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo
 • CB3 – Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética
 • CB4 – Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado
 • CB5 – Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía
 • CG1 – Capacidade de aprendizaxe autónoma
 • CG2 – Capacidade de organización e planificación
 • CG3 – Capacidade de xestión da información
 • CG4 – Capacidade de análise e síntese
 • CG5 – Capacidade de adaptarse a novas situacións e tomar decisións
 • CT1 – Capacidade para resolver problemas
 • CT2 – Capacidade para traballar en equipo
 • CT3 – Capacidade para comunicarse de forma oral e escrita en castelán e/ou galego e/ou inglés
 • CT4 – Incorporar no exercicio profesional criterios de sustentabilidade e compromiso ambiental. Adquirir habilidades no uso equitativo, responsable e eficiente dos recursos
 • CT5 – Capacidade para desenvolver a súa actividade profesional desde o respecto aos dereitos fundamentais e de igualdade de oportunidades, no marco da deontoloxía profesional e compromiso ético
 • CT6 – Capacidade para comprender o significado e aplicación da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos de coñecemento e na práctica profesional co obxectivo de alcanzar unha sociedade máis xusta e igualitaria
 • CE1 – Capacidade para coñecer e comprender os feitos esenciais, conceptos, principios e teorías relacionadas coa Química
 • CE2 – Empregar correctamente a terminoloxía química, nomenclatura, conversións e unidades
 • CE3 – Recoñecer e analizar problemas químicos, cualitativos e cuantitativos expondo estratexias para solucionalos a través da avaliación, interpretación e síntese de datos e información química
 • CE4 – Utilizar adecuadamente ferramentas informáticas para obter información, procesar datos, realizar cálculos computacionais e calcular propiedades da materia
 • CE5 – Presentar material e argumentos científicos de maneira oral e escrita a unha audiencia especializada
 • CE6 – Coñecer os fundamentos e ferramentas habituais na resolución de problemas analíticos e na caracterización de substancias químicas
 • CE7 – Distinguir os principais tipos de reacción química e as características asociadas ás mesmas
 • CE8 – Coñecer as propiedades características dos elementos e os seus compostos, incluíndo as relacións entre grupos e as súas variacións na táboa periódica
 • CE9 – Coñecer os aspectos estruturais dos elementos químicos e os seus compostos, incluíndo a estereoquímica
 • CE10 – Coñecer as características dos diferentes estados da materia e as teorías empregadas para describilos
 • CE11 – Coñecer os principios de Termodinámica e as súas aplicacións en Química
 • CE12 – Coñecer a cinética do cambio químico, incluíndo a catálise e os mecanismos de reacción
 • CE13 – Coñecer os principios e aplicacións da electroquímica
 • CE14 – Coñecer os principios da mecánica cuántica e a súa aplicación na descrición da estrutura e as propiedades de átomos e moléculas
 • CE15 – Coñecer as principais técnicas de investigación estrutural, incluíndo a espectroscopia
 • CE16 – Coñecer a relación entre propiedades macroscópicas e propiedades de átomos e moléculas individuais, incluíndo as macromoléculas (naturais e sintéticas), polímeros, coloides, cristais e outros materiais
 • CE17 – Coñecer a natureza e comportamento dos grupos funcionais en moléculas orgánicas
 • CE18 – Coñecer as propiedades dos compostos alifáticos, aromáticos, heterocíclicos e organometálicos
 • CE19 – Coñecer os principais roteiros de sínteses en química orgánica, incluíndo as interconversións de grupos funcionais e a formación de enlácelos carbono-carbono e carbono- heteroátomo
 • CE20 – Coñecer a estrutura e reactividade das clases principais de biomoléculas e a química de procesos biolóxicos importantes
 • CE21 – Coñecer conceptos matemáticos baseados noutros xa coñecidos e ser capaz de utilizalos nos diferentes contextos da Química
 • CE22 – Coñecer e aplicar os fundamentos da Física necesarios para comprender os aspectos teóricos e prácticos da Química que o necesitan
 • CE23 – Coñecer os principios e procedementos en enxeñería química
 • CE24 – Coñecer as propiedades e aplicacións dos materiais
 • CE25 – Manexar con seguridade substancias químicas, tendo en conta as súas propiedades físicas e químicas, avaliando o risco asociado ao uso das mesmas e dos procedementos de laboratorio e incluíndo as súas repercusións ambientais
 • CE26 – Levar a cabo correctamente procedementos habituais no laboratorio, incluíndo o uso de instrumentación química estándar para o traballo sintético e analítico
 • CE27 – Demostrar capacidade para a observación, seguimento e medida de procesos químicos, mediante o rexistro sistemático e fiable dos mesmos e a presentación de informes do traballo realizado
 • CE28 – Interpretar datos derivados das observacións e medidas do laboratorio en termos do seu significado e relacionalos coa teoría adecuada
 • CE29 – Demostrar habilidade para os cálculos numéricos e a interpretación dos datos experimentais, co uso correcto de unidades e a estimación da incerteza
 • CE30 – Capacidade para entender, interpretar e adaptar os avances no campo da Química Analítica.
 • CE31 – Coñecer os procesos de control aplicados nos laboratorios analíticos para lograr a correcta xestión dos mesmos e asegurar a calidade dos resultados.
 • CE32 – Adquirir coñecementos básicos sobre control e avaliación no medio ambiente e en seguridade agroalimentaria.
 • CE33 – Coñecer a metroloxía dos procesos químicos, incluíndo a xestión da calidade
 • CE34 – Seleccionar e utilizar distintos procedementos de obtención e caracterización de nanomateriais e coñecer o seu potencial no desenvolvemento de novas aplicacións.
 • CE35 – Adquirir coñecementos teóricos e experimentais en aspectos avanzados da Química Física.
 • CE36 – Coñecer os fundamentos e ser capaz de empregar diferentes métodos de cálculo mecanocuántico aplicados a sistemas de interese en química
 • CE37 – Adquirir coñecementos básicos de programación e ser capaz de utilizar paquetes informáticos adecuados para resolver problemas de interese químico.
 • CE38 – Relacionar as bases estruturais dos compostos organometálicos coas súas propiedades físicas, espectroscópicas e químicas.
 • CE39 – Seleccionar as técnicas e procedementos adecuados a problemas de elucidación estrutural, de síntese, e de illamento e purificación de compostos organometálicos.
 • CE40 – Adquirir coñecementos sobre a variedade de papeis que desempeñan os ions metálicos en Bioloxía. Coñecer a biomoléculas que conteñen ions metálicos.
 • CE41 – Avaliar os riscos sanitarios, o impacto ambiental e socioeconómico das substancias químicas.
 • CE42 – Coñecer estratexias sintéticas que permitan a obtención estereoselectiva de compostos con actividade biolóxica
 • CE43 – Coñecer os compostos químicos con aplicación terapéutica.
 • CE44 – Coñecer os principais métodos de estudo dos mecanismos das reaccións orgánicas.
 • CE45 – Aplicar os coñecementos da química e a enxeñería química aos procesos industriais.
 • CE46 – Coñecer os principios e procedementos da tecnoloxía ambiental aplicada á industria.
 • CE47 – Coñecer os principios e procedementos da seguridade e hixiene na industria.
 • CE48 – Ser capaz de determinar o comportamento dun material.
 • CE49 – Adquirir os coñecementos, habilidades e destrezas suficientes para a práctica da inmunoquímica en distintos ámbitos
 • CE50 – Coñecer o concepto de empresa, marco institucional e xurídico da empresa. Organización e xestión de empresas.