Plan de Estudos do Grao en Química

Materia Cuadrimestre ECTS
Bioquímica 6
Química analítica I: principios de química analítica 6
Química física I: termodinámica química 6
Química inorgánica I 6
Química orgánica I 6
Determinación estrutural 6
Química analítica II: métodos ópticos de análise 6
Química física II: superficies e coloides 6
Química inorgánica II 6
Química orgánica II 6
Materia Cuadrimestre ECTS
Enxeñaría química 6
Química analítica III: métodos electroanalíticos e separacións 6
Química física III: química cuántica 6
Química inorgánica III: química de coordinación 6
Química orgánica III: reaccións concertadas, radicalarias e fotoquímicas 6
Química analítica IV: métodos cromatográficos e afíns 6
Química física IV: estrutura molecular e espectroscopia 6
Química física V: cinética química 6
Química inorgánica IV: metais de transición e estado sólido 6
Química orgánica IV: deseño da síntese orgánica 6
Materia Cuadrimestre ECTS
Proxecto 6
Química de materiais 6
Traballo de Fin de Grao 18

As materias do plan de estudos do Grao en Química distribúense en cinco módulos.

 • O Módulo Básico impártese durante o primeiro curso do Grao e inclúe 60 créditos ECTS de materias de formación básica para que o alumnado adquira, partindo de coñecementos previos dun nivel correspondente a bacharelato, unha formación básica en ciencias, con maior énfase en Química, que lle permita comprender e adquirir os coñecementos e habilidades a desenvolver en módulos máis especializados.
 • O Módulo Fundamental está constituído por 108 créditos ECTS obrigatorios que conforman o núcleo esencial da Química e que abarcan as materias de Química Analítica, Química Física, Química Inorgánica e Química Orgánica. Estas materias impártense en materias de 6 ECTS, distribuídas de maneira homoxénea ao longo dos cursos segundo e terceiro, xa que se considera que esta distribución facilita a adquisición das competencias polos/ as estudantes.
 • O Módulo Complementario de 24 ECTS de carácter obrigatorio inclúe materias estreitamente relacionadas coa Química como Enxeñería Química, Bioquímica e Química de Materiais. Seguindo as recomendacións do Libro Branco da ANECA, neste módulo tamén se inclúe a materia Proxecto, xa que se considera que unha das atribucións profesionais dos químicos é redactar e executar proxectos relacionados coa Química. As materias deste módulo desenvólvense nos cursos segundo e terceiro e o primeiro cuadrimestre de cuarto curso.
 • O Módulo Traballo de Fin de Grao atópase no segundo cuadrimestre de cuarto curso e dedícase á realización do Traballo de Fin de Grao cuxo obxecto é demostrar, de forma integrada, que se adquiriron as competencias propias do graduado en Química. O Traballo de Fin de Grao establécese en 18 ECTS de carácter obrigatorio, o que tamén permite aspirar a solicitar a etiqueta de EuroBachelor en Química para o título.
 • O Módulo Optativo distribúese entre os dous cuadrimestres de cuarto curso e permite ao alumno a posibilidade de cursar 30 ECTS en materias optativas para profundar e ampliar coñecementos e competencias en aspectos máis especializados da Química. Como se indicou anteriormente, neste módulo inclúese a posibilidade de realizar prácticas externas que permitirán que os alumnos establezan un primeiro contacto co ámbito laboral co obxectivo de potenciar a súa empregabilidade. As materias optativas organizáronse en dous itinerarios, que darán a posibilidade ao alumno obter unha entre dúas mencións. Por unha banda, os contidos da mención “Química Avanzada” están orientados a profundar en aspectos avanzados da Química e a presentar aos perfís profesionais máis relacionados coa docencia e a investigación. Doutra banda, a mención “Química Aplicada” profunda naqueles contidos químicos aplicados á industria e aspectos máis aplicados da Química e complementa a formación dos futuros graduados en aspectos profesionais. Debe indicarse aquí que tamén se proporciona a posibilidade de que os alumnos non opten por ningunha mención e escollan 30 ECTS de materias optativas sen cinguirse a ningún patrón específico.

 

Mencións

Os itinerarios para cada unha as mencións indicadas inclúen as seguintes materias.

Mención “Química Avanzada” (30 ECTS): Neste itinerario deben cursar 24 ECTS propios da mención que se distribúen nas seguintes materias:

 • Ampliación de Química Analítica (6 ECTS)
 • Nanoquímica (6 ECTS)
 • Química Organometálica (6 ECTS)
 • Síntese Estereoselectiva de Compostos Bioactivos (6 ECTS)

O alumnado poderá escoller os 6 ECTS optativos restantes dentro dunha oferta común de materias optativas para ambas as mencións e en función das compatibilidades horarias.

Mención “Química Aplicada” (30 ECTS): Neste itinerario deben cursar 18 ECTS propios da mención que se distribúen nas seguintes materias:

 • Calidade nos Laboratorios Analíticos (6 ECTS)
 • Química Industrial (6 ECTS)
 • Prácticas Externas (6 ECTS)

O alumnado poderán escoller os 12 ECTS optativos restantes dentro dunha oferta común de materias optativas para ambas as mencións e en función das compatibilidades horarias.

Opción “Sen mención” (30 ECTS): Nesta posibilidade, o alumnado poderá escoller os 30 ECTS optativos entre a totalidade da oferta de materias optativas en función das compatibilidades horarias.