Esta modificación do Grao en Química entra en vigor para todos os efectos a partir do curso 2019/2020. Para efectuar unha transición ordenada e que ningún estudante resulte prexudicado no proceso, teranse en conta as táboas de adaptación que se especifican nos epígrafes seguintes.

Grao en Química (2009) Grao en Química (2019)
Materia ECTS Materia ECTS
Bioloxía: Bioloxía 6 Bioloxía: Bioloxía 6
Física: Física I 6 Física: Física I 6
Química, Física e Bioloxía: Laboratorio Integrado I 6 Química, Física e Bioloxía: Laboratorio Integrado I 6
Matemáticas: Matemáticas I 6 Matemáticas: Matemáticas I 6
Química: Química I 6 Química: Química I 6
Física: Física II 6 Física: Física II 6
Química, Física e Xeología: Laboratorio Integrado II 6 Química, Física e Xeología: Laboratorio Integrado II 6
Matemáticas: Matemáticas II 6 Matemáticas: Matemáticas II 6
Química: Química II 6 Química: Química II 6
Xeología: Xeología 6 Xeología: Xeología 6
Química Analítica I 9 Química Analítica I: Principios de Química Analítica 6
Química Analítica II 9 Química Analítica II: Métodos ópticos de análise 6
Química Analítica II 9 Química Analítica III: Métodos Electroanalíticos e Separacións 6
Química Analítica III 6 Química Analítica IV: Métodos cromatográficos e afíns 6
Química Física I 6 Química Física I: Termodinámica Química 6
Química Física II 9 Química Física II: Superficies e Coloides 6
Química Física II 9 Química Física IV: Estrutura Molecular e Espectroscopia 6
Química Física III 9 Química Física V: Cinética Química 6
Química Inorgánica I 9 Química Inorgánica I 6
Química Inorgánica I 9 Química Inorgánica II 6
Química Inorgánica II 6 Química Inorgánica III: Química de Coordinación 6
Química Inorgánica III 9 Química Inorgánica IV: Metais de transición e Estado Sólido 6
Química Orgánica I 9 Química Orgánica I 6
Química Orgánica II 6 6
Química Orgánica III 9 Química Orgánica III: Reaccións concertadas, radicalarias e fotoquímicas 6
Química Orgánica III 9 Química Orgánica IV: Deseño da síntese orgánica 6
Física III 6 Química Física III: Química Cuántica 6
Métodos Numéricos 6 Materia optativa 6
Ferramentas Informáticas 6 Materia optativa 6
Determinación Estrutural 6 Determinación Estrutural 6
Enxeñaría Química 9 Enxeñaría Química 6
Química Biolóxica 9 Bioquímica 6
Enxeñaría Química
Química Biolóxica
18 Enxeñaría Química 6
Enxeñaría Química
Química Biolóxica
18 Bioquímica 6
Enxeñaría Química
Química Biolóxica
18 Materia optativa 6
Proxecto 6 Proxecto 6
Química de Materiais 6 Química de Materiais 6

Ademais destes recoñecementos directos, de ser necesario, o estudantado poderá solicitar adaptacións particulares que serán abordadas na Comisión de Docencia delegada da Xunta de Facultade, que estudará cada caso individualmente e poderá adoptar solucións particulares dependendo do expediente de cada estudante. Como se indicou no Apartado 4.4, antes de tomar unha decisión sobre recoñecemento de créditos, a comisión solicitará informe non vinculante ao profesorado responsable da materia para a que se pide o recoñecemento e calquera decisión farase atendendo á coincidencia de competencias, contidos e número de créditos entre a materia cursada e a que se solicita recoñecer.

 

Recoñecementos entre os graos de Química do Sistema Universitario de Galicia

Para facilitar a mobilidade do estudantado entre os Graos en Química impartidos na Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo, deseñouse un sistema de recoñecemento mutuo que se amosa nas táboas a continuación. Este recoñecemento realizouse tendo en conta as similitudes na adquisición de créditos e competencias segundo establécese na lexislación española e noutros referentes coma a etiqueta “Eurobachelor in Chemistry” da European Chemistry Thematic Network.

Táboas de recoñecementos