O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Química recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do estudantado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

A existencia do PAT supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-estudante, estudante-estudante etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

Plan de Acción Titorial

Plan de Acción Titorial 2023/2024

A asignación titores-estudantes e os formularios relacionados co PAT están publicados no espazo de coordinación do PAT.

Coordinación do PAT

Emilia García Martínez
+34 986 812 615
emgarcia@uvigo.es

Cursos anteriores

Informe de avaliación do PAT – Grao en Química
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018
Informe de avaliación do PAT – Mestrado CTCPP
2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019