Procesos Estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 17/07/2015
DE-02 P1 Seguimento e medición
Anexo 1: Ficha indicador
Anexo 2: Petición do indicador
Anexo 3: Panel de indicadores
17/07/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo 1: Informe de revisión pola dirección
17/07/2015

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns
Anexo 1: Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns
Anexo 2: Formato de respostas as queixas, suxestións e parabens
17/07/2015
MC-05 P1 Medición da satisfacción dos grupos de interese
Anexo 1: Plan Anual de Avaliación da satisfacción das usuarias/usuarios
Anexo 2: Ficha Técnica
22/12/2020

Procesos Clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 05/05/2016
AC-0201 P1 Matrícula 05/05/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 05/05/2016

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 05/05/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 28/11/2017
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 19/07/2013
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza
Anexo 1. Modelo-guía para realizar o informe de accións de coordinación
19/07/2013
DO-0202 P1 Promoción das titulacións
Anexo 1. Plan de promoción do centro
19/07/2013
DO-0203 P1 Orientación ao estudantado
Anexo 1. Modelo-guía para a elaboración do PAT
19/07/2013
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 19/07/2013
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 19/07/2013
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas 22/12/2020

Procesos Soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 28/11/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI
Anexo 1. Ficha do Programa / Actividade Formativa
28/11/2017

Xestión de compras e avaliación de provedores (CO)

Código Procedemento Aprobación

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos
Anexo 1: Modelo de fluxograma e simboloxía
19/07/2013
XD-02 Control dos rexistros 19/07/2013

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servizos 22/12/2020