A Facultade de Química deseñou un Sistema de Garantía de Calidade (SGC) que foi aprobado o 11 de xuño de 2009 e a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) certificou o 26 de abril de 2010 que o SGIC da Facultade de Química foi diseñado conforme ás directrices establecidas no programa FIDES-AUDIT (Certificado Nº 50 /10).

A Comisión de Calidade, presidida polo decano do centro, é o órgano encargado da planificación das tarefas relacionadas coa implantación e seguimento do SGIC.

A documentación básica do SGC da Facultade de Química está constituída polos seguintes documentos: